ouroboros-consensus-0.1.0.0: Consensus layer for the Ouroboros blockchain protocol

Index - W

waitOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitAnyOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitAnyCancelOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitAnyCatchOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitAnyCatchCancelOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitAnyCatchSTMOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitAnySTMOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitAnyThreadOuroboros.Consensus.Util.ResourceRegistry
waitBothOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitBothSTMOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitCatchOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitCatchSTMOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitEitherOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitEitherCancelOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitEitherCatchOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitEitherCatchCancelOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitEitherCatchSTMOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitEitherSTMOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitEitherSTM_Ouroboros.Consensus.Util.IOLike
waitEither_Ouroboros.Consensus.Util.IOLike
waitSTMOuroboros.Consensus.Util.IOLike
waitThreadOuroboros.Consensus.Util.ResourceRegistry
waitUntilNextSlotOuroboros.Consensus.BlockchainTime.WallClock.Simple, Ouroboros.Consensus.BlockchainTime
wallclockToSlotOuroboros.Consensus.HardFork.History.Qry, Ouroboros.Consensus.HardFork.History
Watcher 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.Util.STM
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.Util.STM
WeakenOuroboros.Consensus.Storage.LedgerDB.InMemory
wFingerprintOuroboros.Consensus.Util.STM
whenJustOuroboros.Consensus.Util
WhetherSelfIssuedOuroboros.Consensus.Block.SupportsMetrics, Ouroboros.Consensus.Block
WhetherToInterveneOuroboros.Consensus.Ledger.SupportsMempool
WindowSize 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.Protocol.PBFT.State
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.Protocol.PBFT.State
wInitialOuroboros.Consensus.Util.STM
withAppendAccessOuroboros.Consensus.Util.MonadSTM.RAWLock
withAsyncOuroboros.Consensus.Util.IOLike
WithBlockNo 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.Protocol.ChainSel, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.Protocol.ChainSel, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator
WithBlockSize 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB.Impl.Types
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB.Impl.Types
withDB 
1 (Function)Ouroboros.Consensus.Storage.VolatileDB.API, Ouroboros.Consensus.Storage.VolatileDB
2 (Function)Ouroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB.API, Ouroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB
3 (Function)Ouroboros.Consensus.Storage.ChainDB.Impl, Ouroboros.Consensus.Storage.ChainDB
WithEarlyExitOuroboros.Consensus.Util.EarlyExit
withEarlyExitOuroboros.Consensus.Util.EarlyExit
withEarlyExit_Ouroboros.Consensus.Util.EarlyExit
withFileOuroboros.Consensus.Storage.FS.API
WithFingerprint 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.Util.STM
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.Util.STM
withLiftSTOuroboros.Consensus.Util.IOLike
withLockDBOuroboros.Consensus.Node.DbLock
withLockDB_Ouroboros.Consensus.Node.DbLock
withOpenHandleOuroboros.Consensus.Storage.FS.Handle
withOpenState 
1 (Function)Ouroboros.Consensus.Storage.VolatileDB.Impl.State
2 (Function)Ouroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB.Impl.State
WithOriginOuroboros.Consensus.Block.Abstract, Ouroboros.Consensus.Block
withOriginOuroboros.Consensus.Block.Abstract, Ouroboros.Consensus.Block
withOriginFromMaybeOuroboros.Consensus.Block.Abstract, Ouroboros.Consensus.Block
withOriginRealPointToPointOuroboros.Consensus.Block.RealPoint, Ouroboros.Consensus.Block
withOriginToMaybeOuroboros.Consensus.Block.Abstract, Ouroboros.Consensus.Block
withoutBlockSizeOuroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB.Impl.Types
withoutPointOuroboros.Consensus.Storage.ChainDB.API, Ouroboros.Consensus.Storage.ChainDB
WithPoint 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.Storage.ChainDB.API, Ouroboros.Consensus.Storage.ChainDB
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.Storage.ChainDB.API, Ouroboros.Consensus.Storage.ChainDB
withReadAccessOuroboros.Consensus.Util.MonadSTM.RAWLock
withRegistryOuroboros.Consensus.Util.ResourceRegistry
withSomeSingOuroboros.Consensus.Util.Singletons
withStreamIncrementalOffsetsOuroboros.Consensus.Util.CBOR
WithTempRegistryOuroboros.Consensus.Util.ResourceRegistry
withThreadOuroboros.Consensus.Util.ResourceRegistry
withWatcherOuroboros.Consensus.Util.STM
withWriteAccessOuroboros.Consensus.Util.MonadSTM.RAWLock
wNoThunksOuroboros.Consensus.Util.IOLike
wNotifyOuroboros.Consensus.Util.STM
WrapApplyTxErr 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapCanBeLeader 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapCannotForge 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapChainDepState 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapConsensusConfig 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapEnvelopeErr 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapForgeStateInfo 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapForgeStateUpdateError 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
wrapFsError 
1 (Function)Ouroboros.Consensus.Storage.VolatileDB.Impl.Util
2 (Function)Ouroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB.Impl.Util
WrapGenTxId 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapHeaderHash 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapIsLeader 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapLedgerConfig 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapLedgerErr 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapLedgerEvent 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapLedgerUpdate 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapLedgerView 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapLedgerWarning 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapNodeToClientVersion 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapNodeToNodeVersion 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapPartialConsensusConfig 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.PartialConfig, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.PartialConfig, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator
WrapPartialLedgerConfig 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.PartialConfig, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.PartialConfig, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator
WrappedSTM 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.Util.MonadSTM.NormalForm, Ouroboros.Consensus.Util.IOLike
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.Util.MonadSTM.NormalForm, Ouroboros.Consensus.Util.IOLike
WrapSelectView 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapTickedChainDepStateOuroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.Protocol.LedgerView, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.Protocol, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.Ledger, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator
WrapTickedLedgerViewOuroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.Protocol.LedgerView, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.Protocol, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator.Ledger, Ouroboros.Consensus.HardFork.Combinator
WrapTipInfo 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapValidatedGenTx 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapValidateView 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
WrapValidationErr 
1 (Type/Class)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
2 (Data Constructor)Ouroboros.Consensus.TypeFamilyWrappers
wReaderOuroboros.Consensus.Util.STM
write 
1 (Function)Ouroboros.Consensus.Storage.IO
2 (Function)Ouroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB.Impl.Index.Primary
writeAllEntriesOuroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB.Impl.Index.Secondary
WriteModeOuroboros.Consensus.Storage.FS.API.Types
writeOpenStateOuroboros.Consensus.Storage.VolatileDB.Impl.State
writeSnapshotOuroboros.Consensus.Storage.LedgerDB.OnDisk
writeTBQueueOuroboros.Consensus.Util.MonadSTM.NormalForm, Ouroboros.Consensus.Util.IOLike
writeTBQueueDefaultOuroboros.Consensus.Util.MonadSTM.NormalForm, Ouroboros.Consensus.Util.IOLike
writeTQueueOuroboros.Consensus.Util.MonadSTM.NormalForm, Ouroboros.Consensus.Util.IOLike
writeTQueueDefaultOuroboros.Consensus.Util.MonadSTM.NormalForm, Ouroboros.Consensus.Util.IOLike
writeTVarOuroboros.Consensus.Util.MonadSTM.NormalForm, Ouroboros.Consensus.Util.IOLike
WrongDatabaseOuroboros.Consensus.Node.Exit
WrongHashOuroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB.API, Ouroboros.Consensus.Storage.ImmutableDB